Posted 12 months ago
MELANZANE | tomato sauce, grilled eggplant, mozzarella, parmigiano chillies, pecorino
Menus Call Location Takeout